Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanktuarium Franciszkanów na Górze św. Anny

16 września 2023 r. z okazji uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanktuarium Franciszkanów na Górze św. Anny odbyły się uroczyste obchody kalwaryjskie. Uczestniczyło w nich setki pątników. Wśród nich znaleźli się wierni z Kościoła pw. św. Jadwigi w Złotoryi, wraz z o. Paulinem Marią Adamowskim.

Pielgrzymka rozpoczęła się w Grocie Lurdzkiej od mszy świętej koncelebrowanej odprawionej przez ks. Pawła Stobrawę, biskupa pomocniczego diecezji opolskiej w latach 2003-2022. Podczas nabożeństwa pątnicy modlili się w intencji ks bp Andrzeja Czai o jego powrót do zdrowia, w intencji zmarłego ks. bp Jana Wieczorka o łaskę życia wiecznego, o pokój w Polsce i na Ukrainie, a także w osobistych intencjach. W trakcie homilii ks. bp Paweł Stobrawa przypomniał, iż apostołowie opuścili swoje domy, podążając za naukami Jezusa Chrystusa. Będąc współtowarzyszami jego wędrówki głosili z nim Słowo Boże, a także starali się żyć zgodnie z przykazaniami Stwórcy i być wzorem dla ówczesnych wiernych, gromadzących się w Wieczerniku. Jezus przekazywał swoim uczniom, to co usłyszał od swojego Ojca w niebie. Dzięki mocy Ducha Świętego apostołowie gorliwie i wiernie realizowali swoją posługę wśród gminu, zachęcając jego mieszkańców do nawrócenia, poprawy oraz uznania Syna Bożego za Mesjasza. Ks bp. Paweł Stobrawa wyjaśnił, iż w dzisiejszych czasach pełnych chaosu, zamętu i niewiary możemy pełnić rolę apostołów w naszych środowiskach. Wielu ludzi odchodzi od Kościoła, odrzuca Biblię oraz neguje istnienie Stworzyciela. Naszym zadaniem jest podjęcie wysiłków, aby ludzie niewierzący oraz zagubieni w wierze na nowo odczuli obecność Jezusa i Maryi w swoim życiu oraz otworzyli swoje serca na dobroczynną moc Stwórcy, który jest Panem Ziemi i Nieba. Ks. Paweł Stobrawa podkreślił również, iż nie możemy iść drogą Judasza, którzy za srebrniki wydał Jezusa w ręce oprawców. Wiara bowiem nie powinna polegać na zaspokajaniu własnych potrzeb i korzyści materialnych, lecz na pomocy i służbie drugiemu człowiekowi. Nie możemy pochopnie zapierać się pana Jezusa, tak jak to zrobił apostoł Piotr, lecz stale się umacniać z nim więź i pokładać ufność w jego słowach. 

Podczas mszy świętej wierni wysłuchali nagrania, w którym nieobecny podczas obchodów kalwarysjich ks. bp Andrzej Czaja życzył im owocnej pielgrzymki, obfitości łask bożych oraz wszelkiej pomyślności. Prosił ich również o modlitwę za jego powrót do zdrowia i odzyskanie sił witalnych.

Po zakończeniu nabożeństwa pątnicy wyruszyli na Kalwarię, podczas której rozważali pamiątkę Męki Syna Bożego, odmawiając po drodze tajemnice bolesne Różańca Świętego, a także śpiewając i modląc się na chwałę Ukrzyżowanego Pana. Pielgrzymi prosili trójjedynego Boga o zbawienie oraz jego duchowe wsparcie w drodze do ich świętości. Podczas procesji wysłuchali kazań pasyjnych dotyczących warunków dobrej spowiedzi. O zagadnieniach związanych z rachunkiem sumienia mówił o. dr Tomasz Skibiński, proboszcz i gwardian parafii pw. św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Temat żalu za grzechy poruszył ks. Robert Chudoba, wikariusz biskupi ds. formacji stałej kapłanów Diecezji Gliwickiej. Temat mocnego postanowienia poprawy przeanalizował o. Remigiusz Gruca, wikariusz z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krynicznie. O warunku szczerej spowiedzi opowiedziała s. Pacyfika Stronczeńska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola św. Franciszka w Dobrzeniu Małym. Z kolei Ks. Wojciech Ignasiak, duszpasterz ds. osób uzależnionych Archidiecezji Katowickiej rozważył temat zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu. Spowiedź ma dla nas katolików ogromne znaczenie. Chodzi w niej nie tylko o to, byśmy wyznali swoje grzechy kapłanom w konfesjonale, lecz także byli świadomi konsekwencji złego postępowania dla nas i naszych bliźnich. Spowiedź umożliwia nam pracę nad sobą, pozwala odbudować relacje z Bogiem i otoczeniem, a także sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi i łatwiej nam jest walczyć z czyhającymi na każdym kroku pokusami.

Wieczorem w Grocie Lurdzkiej odbyło się nabożeństwo ze świecami, które poprowadził ks. bp Józef Kupny, ordynariusz Diecezji Wrocławskiej i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ludzi pracy. Podczas swojego kazania przypomniał, iż Jezus oddał swoje życie na Krzyżu, by odkupić nas od przewinień i słabości. To w nim wypełnia się Dekalog i przymierze ze Stworzycielem Nieba i Ziemi. Krzyż jest z jednej strony oznaką męki Syna Bożego, zaś z drugiej strony wyrazem jego człowieczeństwa. Ks bp. Józef Kupny zaapelował do zebranych w grocie pielgrzymów, by pracowali nad własnymi przywarami i w swoim postępowaniu stawali się coraz bardziej podobnymi do Jezusa. Podkreślił, iż Nabożeństwo ku czci Krzyża uświadamia nam cierpienie Chrystusa i jego poświęcenie dla ludzi. Tak jak Syn Boży potrafił upomnieć faryzeuszy za ich postępowanie, tak i my powinniśmy uświadamiać siebie nawzajem o postępowaniu zgodnym z przykazaniami oraz pokojowym nastawieniu do bliźnich. Nie powinniśmy od nich żądać czegokolwiek, lecz pozostawiać z nimi w jedności oraz być chętnymi do współpracy z drugim człowiekiem. Podczas nabożeństwa uczestnicy pielgrzymki odśpiewali litanię do św. Józefa, patrona rodzin, rzemieślników oraz Kościoła Katolickiego, a także oddali cześć Jezusowi w jego Najświętszym Sakramencie. Poprzez śpiew oddali pokłon św. Annie Samotrzeciej, matce Maryi i babci Jezusa. Swoje świadectwo przedstawił ks. Aleksander Jazłowiecki, biskup pomocniczy Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej. Wojna na Ukrainie spowodowała, iż wielu tamtejszych katolików oraz prawosławnych poczuło ogromną więź z Kościołem i zaczęło częściej uczęszczać na nabożeństwa, podczas których modlą się o życie i zdrowie swoje i swoich najbliższych. Jednocześnie jednak wielu Ukraińców odwróciło się Boga obarczając go winą za wybuch wojny, własne kalectwo oraz śmierć swoich przyjaciół i członków rodziny. Tamtejsi kapłani starają się pomóc matkom i żonom w opiece nad ich niepełnosprawnymi mężami oraz dziećmi. Oferują również duchowe wsparcie dla osób, które straciły w wojnie kogoś ze swojej rodziny. 

Na zakończenie duchowni franciszkańscy podziękowali pątnikom za udział w obchodach i wyrazili nadzieję, iż duchowe owoce tej pielgrzymki wzmocnią ich miłość do Maryi, Jezusa i Pana Boga, a także wiarę, która przybliży ich do zbawienia. Kapłani Udzielili uroczystego Błogosławieństwa, życząc bezpiecznej drogi do domu oraz zachęcając do uczestnictwa w przyszłorocznych obchodach.

Marek Szalkiewicz