XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

1 czerwca 2024 r. pod hasłem „Ewangelizacja z różańcem” na Jasnej Górze odbyła się XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca. Udział w niej wzięło tysiące pielgrzymów. Wśród nich znaleźli się wierni ze złotoryjskich parafii: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, św. Jadwigi oraz św. Józefa Robotnika.

Otwarcia pielgrzymki dokonali duchowni będący opiekunami Wspólnot Żywego Różańca. Podkreślili oni, że bł. Paulina Jaricot będąca ich inicjatorką pragnęła, by każda osoba wierząca i niewierząca mogła odmawiać różaniec oraz widziała w tej modlitwę szansę na odnalezienie Boga oraz remedium na trapiące ich problemy. Następnie pątnicy odśpiewali z kapłanami Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Głos zabrał również ks. Jacek Gancarek, moderator krajowy Żywego Różańca. Wskazał, że modlitwa różańcowa jest siłą na dzisiejszy czas i znakiem potrzebnym w naszym życiu. Odmawiając ją i korzystając z sakramentów świętych okazujemy swoje świadectwo, dzięki któremu jesteśmy w stanie obronić Boga, rodzinę i wyznawane przez nas wartości, które dzisiaj są piętnowane. Św. Jan Paweł II mówił bowiem: „Dzisiejszy świat nie potrzebuje nauczycieli, tych, którzy uczą, będą mądrości głosić, ale potrzebuje świadków wiary”. Członkowie Żywego Różańca nie boją się modlić się w różnych intencjach o nowy, lepszy świat. Ks. Jacek Gancarek wyjaśnił, iż różaniec jest narzędziem naszego zbawienia oraz ewangelizacji naszych bliźnich.

Pątnicy mieli okazję wysłuchać konferencji pt. „Ewangelizacja z różańcem”, którą poprowadzonej przez ks. dr hab. Krzysztof Bielawnego. Przypomniał pątnikom, iż nasze społeczeństwo mierzy się obecnie z kryzysem wiary, negowaniem systemu aksjologicznego i promowaniem ideologii sprzecznych z prawem naturalnym. Tak samo jak apostołowie, także i my mierzymy się z wieloma trudnościami, nie tracąc jednakże nadziei na zbawienie oraz lepsze jutro.  Naszym zadaniem jest ewangelizowanie ludzi za pomocą Różańca, który jest źródłem łask, lekiem na wszelkie zło i  naszą ochroną przed różnymi herezjami. W sanktuariach dzięki modlitwom różańcowym Modlitwa różańcowa wypływa z naszych serc i pomaga nam w codziennym życiu.  Maryja dzięki wznoszonym do niej modlitwom czuwa nad naszym narodem w każdej sytuacji i broni nas przed wrogami krzyża, którzy usilnie próbują redefiniować polską tożsamość. Modląc się do niej na różańcu  kształtujemy nasze postawy moralne i patriotyczne. W 1877 r. w Gietrzwałdzie, Barbara Samulewska i Justyna Szafrańska miały okazję ujrzeć Matkę Boską, która za ich pośrednictwem poprosiła, by codziennie i gorliwie odmawiali różaniec, a także, aktywnie brali udział w mszy świętej. Prosiła, by otoczyli oni szczególną opieką osoby uzależnione od alkoholu i niewiasty prowadzące niewłaściwy tryb życia, modląc się w intencji o ich nawrócenie. Dzięki modlitwom na różańcu do Maryi Polacy  otworzyli swoje serca na dary Ducha Świętego, zaś wiele rodzin dokonało odnowy moralnej i rodzinnej. Jednakże Dzisiaj siły zła demoralizują młodzież, promując u nich destrukcyjne postawy, niszczą rodzinę, propagują chore ideologie i hedonistyczny tryb życia, a także negują wartość życia. Wielu ludzi daje się zwieść się niszczycielskiej propagandzie i wyrzeka się własnych korzeni. Wielu młodych ludzi wyrzeka się Boga, wiary i staje się bezideowa. Neguje wartość małżeństwa i rodziny, nie szanuje swoich przodków, zaś prawo do zabijania bezbronnych uznaje za fundamentalne prawo człowieka. Modląc się na Różańcu prosimy Boga o ich nawrócenie i zbawienie ich dusz od mąk piekielnych, a także o pokój i pomyślność dla naszej Ojczyzny. Modlitwa różańcowa jest naszą siłą. Odmawia ją codziennie wiele polskich rodzin, które angażują w nią chętnie inne osoby. Maryja ma nas w swojej opiece, a przede wszystkim ludzi, którzy pogubili się w swoim życiu. Naszą powinnością jest więc to, byśmy podczas modlitwy zwracali się do niej w różnych potrzebach i dziękowali jej za wszelkie dary.

Po konferencji pielgrzymi wzięli udział w medytacji pierwszosobotniej poświęconej objawieniom fatimskim. Z kolei dzieci z diecezji siedleckiej poprowadziły różaniec, rozważając wspólnie z wiernymi tajemnice radosne i modląc się w intencji wynagrodzenia Sercu Maryi za popełnione grzechy. Pątnicy wysłuchali również ks. Jarosława Tomaszewskiego z Papieskich Dzieł Misyjnych. Prosił, by w swoich modlitwach nie skupiać się tylko na najbliższych i swoich uczuciach oraz potrzebach, gdyż przez to stajemy się krótkowzroczni. Bl. Paulina Jaricot chce, byśmy byli dalekowzroczni. Dzięki ciągłym i dobrym modlitwom, widzimy dalej, niż widzi świat. Nasza misja polega bowiem na krzewieniu dzieła Bożego i wspieraniu osób ubogich, potrzebujących i pozostawionych samych sobie. Wiara zaś się ciągle w nas rozwija i kształtuje. Z kolei s. Emmanuela Stachurska z Wydawnictwa Sióstr Loretanek, wskazała, iż cnota stałości nie jest dzisiaj praktykowana, choć jest cenną cechą umożliwiającą nam odkrycie własnej tożsamości i głębię budowanych przez lata relacji. Różaniec pozwala nam zakorzenić swoje życie w Bogu i znaleźć spokój w ciągle zmieniającym się świecie. Bł. Paulina Jaricot zachęca nas do głoszenia Ewangelii wśród bliźnich i wspólnej medytacji z nimi. O Różańcu Rodziców opowiedział zaś p. Ireneusz Rogala. Wspomniał, iż krzewienie wiary wśród dzieci jest jednym z istotnych zadań rodziców w procesie ich wychowania. Trzeba więc troszczyć się o to, by nie ulegały coraz bardziej panoszącemu się złu i modlić się w ich intencji. Dzieci są bowiem darem dla rodziców, którzy powinni dbać o ich pomyślny rozwój. Kościół jest więc drogowskazem dla rodziców i ich pociech.

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była msza święta koncelebrowana odprawiona przez ks. bp Szymona Sułkowskiego, ordynariusza diecezji płockiej. Podczas kazania wskazał, że modlitwa różańcowa kształtuje naszą wiarę, osobowość oraz miłość do Jezusa. Zapraszamy Boga do naszych serc i staramy się postępować zgodnie z jego wolą. Troszcząc się o siebie, troszczymy się o nasze zbawienie. Ks. bp Szymon Sułkowski porównał modlitwę różańcową do dachu danego nam przez Jezusa i Maryję chroniącego nas przed wszelkimi nawałnicami. Pod ten dach możemy zapraszać również bliźnich, w których intencjach się modlimy. Kapłan ten przypomniał pątnikom o tym, że podczas Ewangelizacji głosimy będący jej jądrem kerygmat. Przeżywamy go modląc się na Różańcu, bo idąc przez kolejne tajemnice zbawienia, odkrywamy piękno świata stworzonego przez Boga i sens naszego istnienia na ziemskim padole. Odkrywamy, że Jezus umarł na krzyżu za to, by zbawić nas od grzechów. Ks. bp Szymon Sułkowski dodał, iż przyjmowany przez nas w różnych sakramentach Duch Święty żyje w naszych sercach. Trzymając się źródła życia jesteśmy w stanie ochronić za pomocą modlitw różańcowymi rodzinę przed zamachem ze strony Szatana. Ważne jest, by wesprzeć duchowo młodych ludzi, zarówno tych, którzy są blisko Chrystusa, jak i tych, którzy się od niego oddalili. Ordynariusz diecezji płockiej zaapelował do wiernych, by oddali się w opiekę Maryi i zbliżali się do celu jakim jest Dom Ojca.

Na zakończenie pielgrzymki ojcowie paulini podziękowali pątnikom za liczny udział oraz modlitwy zanoszone do Boga w ich osobistych intencjach. Wyrazili nadzieję, że pielgrzymka ta przyniesie w ich życiu owoce i wzmocni ich wiarę. Z kolei ks. bp Szymon Sułkowski udzielił pątnikom uroczystego błogosławieństwa po czym wspólnie z nimi odśpiewał pieśń pt. „Nie rzucim Chryste, świątyń Twych”.

Marek Szalkiewicz